TERUGBETALING VAN DE MEDISCHE EN FARMACEUTISCHE ZORGEN VOOR MILITAIREN (informatie onder voorbehoud)

Alle aanvragen tot terugbetaling van de medische en farmaceutische zorgen die rechtstreeks verband staan met de toegekende invaliditeit, moeten gericht worden aan:

BFA-M (Sectie Medische Tarificatie):

Kwartier Koningin Elisabeth 

Everestraat 1 – bus 36

1140 Brussel 

Tel. : (N) 02 / 441.56.78

E-mail: DGBUDFIN-BFA-M-IVT-ITP@mil.be

 

Bij weigering van terugbetaling kan men beroep aantekenen bij de volgende dienst:

COMOPSMED – AMO:

Kwartier Koningin Elisabeth

Everestraat 1 – BUS 36

1140 Brussel

Tel. : 02/441.55.98 – 02/ 441.57.34

E-mail: DGBUDFIN-BFA-M-MEDAD@mil.be

 

Procedure gratis medische verzorging:

Vooraleer de Militaire Invalide van  VredesTijd  op pensioen gaat,  kan hij het statuut en de kaart van MIVT bekomen bij de Sectie Tarificatie. Daartoe dient hij/zij een schriftelijke aanvraag te richten naar bovenvermelde dienst, vergezeld van een fotokopie (recto-verso) van het document van de Pensioendienst voor de  Overheidssector, Federale Pensioendienst (FPD) – Ambtenarenpensioenen Contact Center Zuidertoren – 1060 Brussel, waarop de oorzakelijke aandoening van de erkende invaliditeit en het percentage op vermeld staan.

 

je arts wil graag een kopie van je militaire medische dossier ?

Indien je arts een kopie van je militaire medische dossier wil, kan hij hiervoor een aanvraag indienen (via De Post of via jou) bij de sectie archieven van ACOS WB aan de hand van een formulier aanvraag medisch dossier. Je gaat akkoord met de aanvraag van je arts door het document ook te ondertekenen. 

A. Algemeen.

 1. MIVT hebben enkel recht op gratis medische zorgen in het domein van hun MIVT-aandoening, zoals vermeld op de keerzijde van hun MIVT-rechthebbende-kaart ;
 2. Als basisprincipe geldt dat de MIVT zelf een arts (aangenomen of niet) voorstelt, die voor hem – conform de wettelijke & reglementaire bepalingen in dit domein en na goedkeuring door de Adv Med BFA-M – voor een duur van twee jaren fungeert als referentie-arts voor alle verdere tussenkomsten in medische onkosten (consultaties, huisbezoeken, voorschrijven medicatie, kine, doorverwijzingen, enz.).
 3. Het is van essentiëel belang om als aangenomen zorgverstrekker de voor deze categorieën afwijkende identificatieregels, afrekeningswijzen & administratieve modaliteiten correct toe te passen.

Opmerking:

De uitgevoerde prestaties (indien de behandeling dit vereist) of het verkrijgen van medicatie die niet zijn erkend door het RIZIV en waarvoor een goedkeuring MOET verleend worden door Tarificatie, kunnen eventueel worden vergoed door BFA-M. Maar steeds moet deze dienst zijn fiat geven alvorens tot actie over te gaan.

 B. Identificatieregels.

Identificatie dient voor deze categorie rechthebbenden te gebeuren op basis van de kaarten kandidaat-MIVT en/of de kaart MIVT (uitgereikt door BFA-M “Sec. Med. Tarificatie”).

.

C. Afrekeningswijzen.

Inzake afrekening zal de MIVT-rechthebbende steeds het volledige verschuldigde bedrag (honoraria + remgeld) aan de zorgverstrekker moeten betalen en zich nadien rechtstreeks wenden tot zijn respectievelijk mutualiteit en Defensie.

De terugvordering wordt via het document “Terugbetalingsaanvraag  – IVT” aangevraagd. Dit document wordt, met alle informaties van de MIVT vooraf ingevuld, opgestuurd door Tarificatie (BFA-M). De aanvraag tot terugbetaling kan meerdere malen gebeuren per jaar, maar het is wenselijk deze te globaliseren.  De vervaltermijn tot terugvordering van de medicatie is verlengd naar tien jaar.

D. Administratieve modaliteiten.

 1. Medicatie voor MIVT.
  • Dubbel-geel medicatievoorschriften zijn niet toegelaten voor MIVT.
  • De aangenomen externe zorgverstrekker maakt een gewoon burgervoorschrift medicatie op en overhandigt dit aan de MIVT.
  • Bij de afhaling van de medicatie in de burgerapotheek zal de betrokken MIVT een BVAC-attest aanvragen aan de apotheker als bewijs van contante betaling. Dit document stelt de MIVT in de mogelijkheid om het remgeld bij BFA-M te recupereren via een terugbetalingsaanvraag MIVT.
 2. Procedure hospitalisatie voor MIVT.
  • Niet-orthopedie gerelateerde hospitalisaties die kaderen binnen de pathologie van de erkende invaliditeit vereisen – voor deze specifieke categorie van rechthebbenden – geen Model Transfer.
  • BFA-M zal tussenkomen in de overeenstemmende hospitaalfacturen.
Orthopedie gerelateerde hospitalisaties die kaderen binnen de pathologie van de erkende invaliditeit vereisen daarentegen – voor deze specifieke categorie van rechthebbenden – wel steeds een Model Transfer (opgesteld binnen MHKA). Mits aan deze voorwaarde voldaan is, kan BFA-M ook hier tussenkomen in de overeenstemmende hospitaalfacturen ten belope van het remgeld.