Terugbetaling Medisch en Farmaceutische Zorgen Ex-Rijkswacht.

De Basisprincipes inzake het bekomen van gratis medische zorgen voor Ex-Rijkswachters als voor Militairen Invaliden In Vredestijd (IVT) zijn dezelfde.

Voorwaarden:

* Ex Rijkswachter zijn

* Een definitief vergoedingspensioen van 10% of meer uitbetaald worden door FPD Financiën – Dienst Vergoedingspensioenen voor ongeval of aandoening in en door de dienst voor 01 april 2001.

Hoe erkend worden als IVT bij de Medische Dienst Terugbetalingen Arbeidsongevallen?

* De Ex-Rijkswachter welke aan de voorwaarden voldoet moet aan de Medische Dienst Terugbetalingen Arbeidsongevallen, Kroonlaan 145F, 1050 ELSENE  [Tel. 02/5544592 (N) – 02/5544602 (F) , mailadres atao@smdpol.be] zijn identiteitsgegevens samen met een fotokopie van de beslissing van de Commissie voor Vergoedingspensioenen of de Beroepscommissie voor Vergoedingspensioenen, overmaken.

* Betrokkene wordt dan een gele kaart “Kaart invalide in vredestijd” teruggestuurd; deze kaart bevat zijn identiteitsgegevens,  zijn dossiernummer en de erkende aandoeningen. Tevens bevat deze kaart een samenvatting van de na te leven voorwaarden om terugbetaling te bekomen. Er dient wel aangestipt dat enkel de medische kosten voor de aandoeningen worden vergoed; is de aandoening verergerd dan dient een “Aanvraag tot Verergering” te worden opgesteld. Deze gele kaart IVT dienst bij iedere consultatie bij de extern erkende geneesheer te worden voorgelegd.

Tel. 02/5544592 (N) – 02/5544602 (F)  

mailadres: atao@smdpol.be

Wat gebeurt er bij de consultatie ?

* Na onderzoek kan de geneesheer beslissen  om geneesmiddelen voor te schrijven of u door te verwijzen naar een specialist, een kinesitherapeut of een hospitalisatie aan te bevelen.
Dit dient te worden vermeld op het formulier F-024, dat u ook dient te gebruiken om het remgeld van uw consultaties te kunnen terugvragen.

* Wanneer er geneesmiddelen worden voorgeschreven worden er twee voorschriftenbriefjes ( een wit en een blauw) afgeleverd. Het witte exemplaar dient afgegeven aan de apotheker, welke een Document 704 dient af te leveren.

* Voor andere beslissingen, zie gele kaart of achterzijde F-024.

* Voor labo-onderzoeken aangevraagd door de geneesheer, betrekking hebbend op de invaliditeit, komt de Medische Dienst tussen voor het remgeld.

Hoe de gemaakte kosten terugvragen ?

* Voor de terugvordering wordt het formulier F-024 gebruikt. Een per trimester, tenzij de gemaakte kosten meer dan 100€ bedragen, dan mag de aanvraag tot terugbetaling meerdere malen per trimester gebeuren.

* Het formulier F-024 dient in 2 exemplaren te worden opgesteld nl het eerste met blauwe inkt; het tweede een fotokopie van het eerste. Het dient vergezeld van de bewijzen van de mutualiteit van de terugbetalingen. Het resterende bedrag wordt teruggevorderd tot aan het bedrag bepaald door het RIZIV. Wat betreft de geneesmiddelen worden de blauwe voorschriftenbewijzen en de Doc 704
toegevoegd. Al deze documenten dragen het nummer 8 op het formulier F-024.

* Bij dringende huisbezoek door geneesheer met wacht of dringende opname voor de aandoening, begeleidend schrijven en de originele facturen van ziekenhuis en eventueel ziekenvervoer bijvoegen.
Deze facturen moeten, indien bezit van een hospitalisatieverzekering aan hen eerst aangeboden te worden. Het bewijs van tussenkomst door de hospitalisatieverzekering bijvoegen.

* Al de documenten vermelden op F-024. Niet vergeten trimester en jaar in te vullen, datum en ondertekenen. De bijgevoegde documenten nummeren  rechts bovenaan en overeenkomstig met nummer op F-024.

* Alles ( F-024 en bijlagen) overmaken aan Federale Politie, Medische Dienst, Arbeidsongevallen,
Kroonlaan 145F, 1050 ELSENE.