I. Algemene Statutaire Vergadering der Vaste Leden (A.S.V.V.L.) is het hoofdorgaan van de vereniging

-1- Ze bestaat uit:

a) het dagelijks bestuur:

 • de nationale voorzitter
 • de nationale secretaris
 • de nationale penningmeester

b) De Effectieve vertegenwoordigers (zijn de effectieve bestuursleden: 2 vaste bestuursleden + 1 bestuurslid /100 leden)  van de verschillende provinciale secties (persoonlijk aanwezig of met een volmacht): Antwerpen, Brabant, Limburg, Luik, Luxemburg, Henegouwen, Namen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen,

-2- Het bestuur van de vereniging wordt verzekerd door een raad van bestuur, dat benoemd wordt door de algemene vergadering der effectieve leden, voor een periode van drie jaar en herkiesbaar

-3- De algemene vergadering der vaste leden van de vereniging wordt minstens eenmaal per jaar bijeengeroepen op uitnodiging van de raad van bestuur

-4- De raad van bestuur zal hernieuwd worden in verhouding tot jaarlijks één derde der bestuurders, mits in acht name van volgende beurtrol

na het eerste jaar

 • het mandaat van nationaal voorzitter en de provinciale bestuurders van de secties West-Vlaanderen, Brabant en Luik

na het tweede jaar

 • het mandaat van nationaal secretaris en de provinciale bestuurders van de secties Oost-Vlaanderen, Limburg en Luxemburg

na het derde jaar

 • het mandaat van nationaal penningmeester en de provinciale bestuurders van de secties Henegouwen, Antwerpen en Namen

-5- De algemene vergadering der vaste leden heeft plaats tijdens het eerste kwartaal van elk jaar

-6- De agenda van deze vergadering bevat verplichtend volgende punten:

 • verslag over de werking van de vereniging over het voorbije jaar;
 • verslag over de financiële toestand van de vereniging over het voorbije jaar;
 • verslag van de rekeningtoezichters;
 • statutaire of volgens onderhavig reglement, ontslagen en benoemingen, waarvan punt 4 deel uitmaakt;
 • het bepalen van het lidgeld voor het komende jaar.

-7- Al de leden van de vereniging mogen de algemene vergadering der vaste leden bijwonen. Enkel de vaste leden hebben stemrecht.

II. De Raad van Bestuur (R.v.B.) is het bestuursorgaan.

-1-  Ze bestaat uit:

 • de nationale voorzitter
 • de nationale secretaris
 • de nationale penningmeester
 • 18 provinciale bestuurders of m.a.w. 2 afgevaardigden per sectie waaronder de twee nationale ondervoorzitters (Nederlandstalige en Franstalige).

-2-  De bestuurders van de secties zijn leden van de provinciale van de onderscheidenlijke secties, voorgedragen door de respectievelijke vergaderingen der secties en benoemd door de algemene vergadering der effectieve leden.

-3-  De leden van de raad van bestuur moeten erkende Ex-Rijkswachters of militaire invaliden van de vredestijd zijn.

-4-  De raad van bestuur kan bepaalde bevoegdheden aan het directiecomité overdragen of delegeren.

-5-  Ze bepaald het financieel beleid, waar het directiecomité moet mee rekening houden. -6-  De raad van bestuur vergadert in principe elk kwartaal.

III. Redactie en Directie comité is het controle orgaan.

-1- Bestaat uit:

 • de nationale voorzitter
 • de nationale secretaris
 • de nationale penningmeester
 • de Nederlandstalige Ondervoorzitter
 • de Franstalige Ondervoorzitter

-2- Hun taken bestaat uit:

(a) Het redactie comité overlegt, bewerkt en publiceert het tijdschrift N.VI.L. en doet het nodige om alles naar behoren voor  de leden te laten verlopen.

 (b) De Directie Comité neemt de dringende beslissingen en brengt verslag uit bij de raad van bestuur. Ze stuurt bij daar waar nodig is om het beleid, opgelegd door de Raad van Bestuur, zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

 (c) Het directie- en redactiecomité vergadert in principe 3 maandelijks of na oproep van de nationale voorzitter.

IV. Nationaal Bureau is het uitvoeringsorgaan.

-1- Bestaat uit:

 • de nationale voorzitter
 • de nationale secretaris
 • de nationale penningmeester

-2- Hun taken bestaat uit:

De administratieve werking van de vereniging hoort toe aan de nationale voorzitter en de nationale secretaris, die geldig alle stukken ondertekenen met betrekking tot het dagelijks bestuur

Het financieel bestuur hoort toe aan de nationale voorzitter en de nationale penningmeester, die geldig en gezamenlijk alle akten, cheques, overschrijvingen, kwijtingen of andere boekhoudkundige stukken ondertekenen.

Bespreken en onderhandelen van allerlei kritieke en problematieke onderwerpen, die onze vereniging aangaan met de verschillende officiële instanties.

Het Nationaal Bestuur komt in principe eens per week samen.

Het Nationaal Bestuur wordt ondersteund met een permanent secretaris (bezoldigd), die in de week vijf halve dagen (voormiddag) aanwezig is. Hij neemt notities en contacteert, indien nodig, de leden van het Nationaal Bestuur.

V. De provinciale secties zijn de plaatselijke medewerkers

-1-  Bestaat uit:

 • 2 vaste bestuursleden
 • aangevuld met  effectieve (of vaste) bestuursleden: 1 bestuurslid/100 leden

-2-  Hun taken bestaat uit:

Hun toevertrouwd budget als een goede huisvader beheren.

Zij houden op een regelmatig tijdstip; bestuursvergaderingen, om administratieve zaken en de werking van hun provinciale sectie te besprekingen.

Daarnaast voorbereiden en uitvoeren van de jaarlijkse statutaire bijeenkomst in hun sectie.

De provinciale vergaderingen of andere provinciale bijeenkomsten hebben tot doel de banden van broederlijkheid van de leden van de provincie onderling en met andere provinciale besturen te bevorderen, contacten te leggen met de provinciale en plaatselijke overheden, instanties en verenigingen.