Medische Dienst Politie DSDM

VOORSTELLING

Sinds de hervorming van de politiediensten, verzekert de medische dienst van de politie (DSDM) de verschillende aspecten van de door de wetgever gevraagde medische bescherming ten voordele van de ongeveer 47 000 personeelsleden van de geïntegreerde politie.

Deze dienst is ook verantwoordelijk voor de terugbetaling van de medische kosten verbonden aan arbeidsongevallen en beroepsziektes van personeelsleden van de federale politie alsook voor de onkosten verbonden met de ongevallen in dienst en door de dienst gebeurd vóór 2001 (Invaliden in vredestijd van de voormalige rijkswacht).

Bezorgd over de permanente verbetering van de kwaliteit van de geleverde dienst en bereid om aan de verwachtingen van haar klanten binnen de federale en de lokale politie te voldoen naar best vermogen, wordt de organisatorische structuur van DSDM regelmatig geëvalueerd en aangepast.

De belangrijkste diensten die er actueel deel vanuit maken zijn de volgende:

1. De medische afdeling

  • Deze afdeling wordt verdeeld in vier aparte diensten :de curatieve (verzorgende) geneeskunde met een gecentraliseerde tandheelkundige dienst en de veeartsenijdienst De curatieve geneeskunde omvat de raadplegingen en zorgen aan de patiënten in de privé praktijken van de min of meer 3000 aangenomen geneesheren van de politie en in de verzorgzalen van de Provinciale Medische Centra van de medische dienst van de geïntegreerde politie.
  • De tandheelkundige dienst is vooral gespecialiseerd in het maken van tandprotheses aan kostprijs.
  • De veeartsenij dienst verzekert het medisch onderzoek voor de rekrutering van paarden en honden, hun medische opvolging (zelfs na de oppensioenstelling voor de paarden), alsook de technische en chirurgische zorgen vereist door de gezondheidstoestand van de dieren. De dienst controleert ook de kwaliteit van het voedsel van de dieren en gaat mee tijdens ordediensten waaraan ruiters deelnemen.

N.B.: Het personeel van het Administratieve en logistieke kader mag zich gratis laten verzorgen in de Provinciale Medische Centra van de medische dienst en ook bij de tandheelkundige dienst. De operationele medische steun bestaat uit geneesheren en ambulanciers die speciaal opgeleid zijn enerzijds inzake de moderne reanimatie technieken en anderzijds inzake de bijzonderheid en de diversiteit van de verschillende types politie interventie. De aanwezige ploegen en verzekeren de ondersteuning en de stabilisatie van de gekwetsten op het terrein tijdens hoge risico interventies.

  • De raadgevende- en expertisegeneeskunde : als hoofd van het provinciaal medische centrum en zijn afdelingen, regelt de provinciaal raadgevend geneesheer de curatieve dienst, de controle geneeskunde en de operationele steun in zijn provincie. Daardoor is hij goed op de hoogte van de medische toestand van de personeelsleden die in de provincie wonen. Deze kennis laat hem toe om de schakel te zijn tussen de patiënt en de werkgever. In naam van de directeur van de medische dienst, kan hij een facultatieve procedure opstarten in het kader van het verschijnen vóór de CGPP, het verlenen van verminderde prestaties of de toelating om het land te verlaten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Als expert in evaluatie van lichamelijke schade, neemt hij ook deel aan medische expertises ten voordele van de geschiktheidscommissies, de tuchtraden en vertegenwoordigt hij ook de minister Binza in expertises van algemeen recht.
  • de controlegeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheden

2. De dienst terugbetaling van de medische kosten :

Deze dienst behandelt de terugbetalingsaanvragen voor medische zorgen, protheses, farmaceutische producten enerzijds ten voordele van de rechthebbend personeelsleden (remgeld), anderzijds ten voordele van de slachtoffers van arbeidsongevallen of beroepsziektes indien die behoren tot de federale politie. Daarboven verzekert de dienst terugbetaling de opvolging van de verbindingsofficieren en van de invaliden in vredestijd.

3. De dienst beheer van de medische gegevens behandelt :

De functionele en technische aspecten van de informatica applicatie’s (Medone, Medwan Pha, Timed,…), van het netwerk en van de website van DSDM.

De integratie (scan, inbrengen en coderen) van de medische- en medico-administratieve gegevens in de gegevensbanken die als basis gebruikt worden om het goede verloop van de verschillende medische activiteiten via de geïnformatiseerde medische dossiers te verzekeren.

De dienst verwerking en analyse van de geïnformatiseerde medische gegevens (etiologisch blad, oorzakelijke verband tussen een arbeidsongeschiktheid en een arbeidsongeval, ziektes die verbonden zijn aan een zwangerschap…) produceert statistieken en coördineert alle complexe vragen ivm medico-administratieve zaken.

De gecentraliseerde archivering van alle medico-administratieve informaties, de interpretatie van de wettelijke teksten met medische aspecten en hun ter beschikkingsstelling vóór de medische dienst en vóór hun belangrijkste klanten.

4. De dienst Pers-Log-Fin

Die dienst, intern DSDM, laat de medische dienst toe om goed en juist te functioneren.

  • Het personeelsbeheer verzekert, onder andere, de opvolging van de werkuren, de bijkomende prestaties en toelagen (nachten, wachten,…) voor het geheel van het personeel DSDM. Wat de aanwervingen betreft, bereidt deze cel de dossiers voor en verzekert de opvolging ervan. De dossiers van de kandidaten aangenomen geneesheren worden aangemaakt en logistieke aspecten ten voordele van de aangenomen geneesheren uitgevoerd (blauwe voorschriftenboekjes, kostennota’s,…). Die dienst houdt ook de lijsten van de aangenomen geneesheren up to date.
  • De cel opleiding centraliseert alle nuttige info ivm de opleidingen en de recyclage van het personeel DSDM en via een goed beheer optimaliseert zij de kennis van het personeel inzake nieuwe verzorgingstechnieken en technologieë n.
  • De cel logistiek regelt de niet-medische logistiek van DSDM, vanaf het lastenboek tot de buitendienststelling en de ontvangst en verdeling van het materiaal. Deze cel is ook verantwoordelijk voor de voertuigen en hun onderhoud en de infrastructuur.
  • Hij is ook belast met de ontvangst en de verdeling van het medisch materiaal, de vaccins en de geneesmiddelen voor de verschillende provinciale medische centra.
  • De cel financiën is verantwoordelijk voor de controle van de facturen en betalingen, voor de input in de FEDCOM applicatie en voor het beheer van de budgetten DSDM.

De geschiktheidscommissies voor het personeel van de politiediensten en de geschillencommissie zijn onafhankelijk van DSDM op het gebied van de te nemen beslissingen hoewel hun functionering ten laste van DSDM is en dit zowel voor het personeel, de logistiek en de infrastructuur.

Basisprincipes inzake het bekomen van gratis medische zorgen 

1. Wie heeft recht op gratis medische zorgen ?

– De leden van het operationeel kader, in actieve dienst, met uitzondering van;
*de ex-leden van de gemeente- en gerechtelijke politie die hun oud statuut behielden
*de ex-leden van de luchtvaart-, zeevaart- en spoorwegpolitie die bij de overgang naar de rijkswacht hun oud statuut behielden.

– Het calog-personeel door de Minister van Binnenlandse zaken aangeduid als rechthebbende.
Het betreft personeelsleden die op een permanente wijze operationele steun verlenen aan het operationeel kader.
De diensten waartoe deze personeelsleden dienen te behoren en de functies die zij dienen te bekleden zijn vermeld in de bijlage 13 van het MB tot uitvoering van het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.

– De overgeplaatste militairen oud-statuut en de calog-militairen behorend tot het Ministerie van Landsverdediging.

– De gepensioneerde invaliden in vredestijd (IVT) voor de aandoeningen vermeld op hun invaliditeitskaart IVT. Het betreft ex-leden van de rijkswacht die voor 01 april 2001 door het Ministerie van Financiën – Dienst vergoedingspensioenen een definitieve invaliditeit verkregen van minstens 10 %.

2. Basisregels

– De personeelsleden zijn vrij hun geneesheer te kiezen. Deze keuze bepaalt wel of de rechthebbende kan genieten van gratis medische zorgen.

– De tussenkomsten door DSDM zijn beperkt tot de medische verstrekkingen voor dewelke de RIZIV een nomenclatuurnummer voorziet.

– De tussenkomsten door DSDM zijn beperkt tot de terugbetaling van het remgeld. Supplementen en private kosten worden nooit terugbetaald.

– Personeelsleden die in het bezit zijn van een hospitalisatieverzekering dienen eerst een tussenkomst te vragen bij hun hospitalisatieverzekering vooraleer een terugbetalingsaanvraag in te dienen bij DSDM.

3. Welke procedures dienen gevolgd te worden om te kunnen genieten van gratis medische zorgen ?

– medische verstrekkingen verleend door een geneesheer
– generalist
– medische verstrekkingen verleend door een geneesheer
– specialist
– verpleegzorgen
– kinesitherapie
– verstrekkingen
– tandzorgen
– hospitalisaties
– ziekenvervoer
– prothesen
– geneesmiddelen en verzorgingsprodukten

4. Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om de terugbetaling van medische kosten te krijgen ?

4.1. Medische zorgen verleend door een geneesheer

Generalist Mogelijkheden :

– zorgen verleend door een arts DSDM in de provinciale medische centra : de consultatie is gratis.
– zorgen verleend door een extern erkend arts : de rechthebbende betaalt aan de arts enkel het gedeelte dat terugbetaald wordt door de mutualiteit. Nadat de mutualiteit is tussengekomen zijn deze consultaties dus ook gratis.
– zorgen verleend door een niet-erkend arts : de rechthebbende betaalt de consultatie volledig. Na tussenkomst van de mutualiteit blijft het saldo ten laste van de patient.

Opmerking :

Voor labo-onderzoeken, aangevraagd door een een geneesheer van DSDM of door een extern arts, komt DSDM tussen voor het remgeld

4.2. Medische zorgen verleend door een geneesheer specialist

– Er is enkel een tussenkomst door DSDM als deze medische zorgen gebeuren op doorverwijzing van een arts DSDM of van een extern erkend arts.

Uitzonderingen :
-gynaecologische zorgen
-dringende verzorgingen (in dit geval dient DSDM door de personeelsdienst per fax op de hoogte gebracht te worden)

– De patiënt betaalt de consultatie volledig. Na tussenkomst van de mutualiteit (als niet onmiddellijk verrekend) kan een trimestriële terugbetalingsaanvraag ingediend worden. DSDM komt tussen voor het remgeld.

4.3. Verpleegzorgen

– Verpleegzorgen verstrekt in de provinciale medische centra van DSDM zijn gratis
– Voor verpleegzorgen verstrekt op aanvraag van een geneesheer behorend tot DSDM of op aanvraag van een extern erkend arts komt DSDM tussen voor het remgeld.
De patiënt vraagt de kosten terug door middel van een trimestriële terugbetalingsaanvraag

4.4. Kinesitherapie-verstrekkingen

– Er is enkel een tussenkomst door DSDM als deze kine-verstrekkingen gebeuren op doorverwijzing van een arts DSDM of van een extern erkend arts.

– De patiënt betaalt de aangerekende prijs. Na tussenkomst van de mutualiteit kan een trimestriële terugbetalingsaanvraag ingediend worden. DSDM komt tussen voor het remgeld.

– Afhankelijk van de pathologie is er een beperking in het aantal verstrekkingen waarvoor de mutualiteit tussenkomt. DSDM komt enkel tussen in de gevallen dat er een tussenkomst is door de mutualiteit.

– Als de raadgevend geneesheer van de mutualiteit beslist dat er geen verdere tussenkomst is van de mutualiteit kan er uitzonderlijk toch een tussenkomst zijn vanwege DSDM (tot een maximum van 60 sessies per jaar). Daartoe dient het personeelslid een gemotiveerde aanvraag te richten tot de Dir DSDM. Er dient bij de aanvraag steeds een medisch attest van een arts DSDM of van een erkend extern arts gevoegd te worden die de noodzaak voor verdere kinezorgen motiveert. Op basis van de argumentatie zal de Dir DSDM een beslissing nemen.

4.5. Tandzorgen (exclusief tandprothesen)

– Voor tandzorgen is geen doorverwijzing door een geneesheer van DSDM of door een extern erkend arts nodig.

– De patiënt betaalt de aangerekende prijs. Na tussenkomst van de mutualiteit kan een trimestriële terugbetalingsaanvraag ingediend worden. DSDM komt tussen voor het remgeld.

– Voor tandzorgen voorafgaand aan het plaatsen of herstellen van een prothese en dringende tandzorgen kunnen de rechthebbende personeelsleden zich wenden tot het tandheelkundig kabinet van DSDM. Deze verstrekkingen zijn gratis.

4.6. Hospitalisatie

– Er is enkel een tussenkomst door DSDM als de hospitalisatie het gevolg is van een doorverwijzing door een arts DSDM of door een extern erkend arts.

Uitzondering :

– dringende hospitalisatie (In dit geval dient DSDM door de personeelsdienst per fax op de hoogte gebracht te worden)

– De factuur dient volledig betaald te worden door de patiënt. Het verzamelgetuigschrift verstrekte hulp (als bijgevoegd) dient overgemaakt te worden aan de mutualiteit.

– Indien het personeelslid in het bezit is van een hospitalisatieverzekering dient hij eerst een tussenkomst te vragen bij deze hospitalisatieverzekering. Naderhand kan het personeelslid, indien er nog kosten ten laste blijven, een trimestriële terugbetalingsaanvraag indienen bij DSDM.

– Indien het personeelslid geen hospitalisatieverzekering heeft kan, na eventuele tussenkomst van de mutualiteit, een trimestriële terugbetalingsaanvraag worden ingediend bij DSDM. De tussenkomst van DSDM is beperkt tot het remgeld op basis van een gemeenschappelijke kamer.

4.7. Ziekenvervoer

– met ziekenwagen DSDM (in functie van beschikbaarheid) : gratis

– Ziekenvervoer met dienst 100 of priveziekenwagen :

-DSDM komt tussen als aan volgende voorwaarden is voldaan :

+geen ziekenwagen DSDM beschikbaar
+hetzij bij dringend ziekenvervoer met een hospitalisatie tot gevolg, hetzij bij medisch noodzakelijk ziekenvervoer op aanvraag van een geneesheer DSDM of een erkend extern geneesheer.

4.8. Prothesen

4.8.1. Heelkundige prothesen en/of orthesen

– Er is enkel een tussenkomst door DSDM als de prothesen worden verleend na doorverwijzing van een arts DSDM of van een extern erkend arts.

– De patiënt betaalt de aangerekende prijs. Na tussenkomst van de mutualiteit kan een trimestriële terugbetalingsaanvraag ingediend worden. DSDM komt tussen voor het remgeld.

– Er is enkel een tussenkomst van DSDM als er een tussenkomst is door de mutualiteit in het kader van de verplichte ziekenverzekering.

– De vernieuwings- en herstellingstermijnen vastgelegd door de RIZIV zijn van toepassing

4.8.2. Tandprothesen

– Voor tandprothesen (gelijk welke categorie) geplaatst of hersteld in het tandheelkundig kabinet van DSDM betaalt de rechthebbende de kostprijs aangerekend door het tandtechnisch labo. De patiënt betaalt rechtstreeks aan het tandtechnisch labo.

– Voor tandprothesen geplaatst of hersteld bij een burgertandarts komt DSDM enkel tussen in de gevallen dat er een tussenkomst is door de mutualiteit in het kader van de verplichte ziekteverzekering.
De tussenkomst van de mutualiteit is beperkt tot volgende categorieën :

-vanaf de leeftijd van 50 jaar voor gedeeltelijke platieken prothesen
-vanaf de leeftijd van 60 jaar voor volledige plastieken prothesen.

4.8.3. Brillen – Procedure tot terugbetaling van correctie glazen en contactlenzen

Principes

De tussenkomst bij de aankoop van correctieglazen en contactlenzen wordt verhoogd. Deze subsidiaire tussenkomst (d.w.z. na een eventuele tussenkomst van de mutualiteit) komt neer op 75 % van de kostprijs van een glas of een contactlens, met een maximum van 150 euro per glas of contactlens.

Men heeft recht op deze tussenkomst bij hernieuwing van correctieglazen of contactlenzen mits een wijziging in dioptrie, na een termijn van 2 jaar.

Vanaf de leeftijd van 47 jaar is eveneens voorzien in een tussenkomst voor brillen met dubbele focus.
Er is geen tussenkomst meer voor wat betreft de brilmonturen.

Procedure

– De procedure die door het personeelslid moeten worden gevolgd, blijft onveranderd.
– Het personeelslid wordt door een arts van de medische dienst of door een externe erkende arts doorverwezen naar een oftalmoloog.
– Deze oftalmoloog schrijft correctieglazen of contactlenzen voor.
– Het personeelslid koopt de correctieglazen of contactlenzen bij een opticien van zijn keuze.
– Het personeelslid vraagt de eventuele tussenkomst van zijn mutualiteit.
– Het personeelslid maakt vervolgens een trimesteriële terugbetalingsaanvraag voor medische kosten (F-123 of L-123) over aan DSDM/TAR.
– Bij te voegen documenten :
Hetzij de originele factuur (als er geen tussenkomst is van de mutualiteit);
Hetzij het origineel attest van de mutualiteit + kopie van de factuur (als er een tussenkomst is van de mutualiteit);
Kopie van het voorschrift van de oftalmoloog.

De medische dienst komt financieel tussen na verificatie van de voormelde voorwaarden.

4.9. Geneesmiddelen en verzorgingsprodukten

– Een aantal geneesmiddelen en verzorgingsprodukten (zalven, verbanden) worden naar aanleiding van een consultatie bij een geneesheer DSDM in de provinciale medische centra gratis ter beschikking gesteld.

– Als een arts van DSDM of een erkend extern arts geneesmiddelen voorschrijft worden twee geneesmiddelenvoorschriften ingevuld (één wit en één blauw). Door de burgerapotheek worden de geneesmiddelen waarvoor een tussenkomst voorzien is door de mutualiteit alsook de Producten (betreft geneesmiddelen waarvoor geen tussenkomst is voorzien door de mutualiteit maar die op voorstel van de Dir DSDM toch gratis zijn) gratis ter beschikking gesteld. Geneesmiddelen waarvoor geen tussenkomst is voorzien dienen door de patiënt betaald te worden en worden niet terugbetaald door DSDM.

– Voor Invaliden in vredestijd wordt door de arts van DSDM of door de extern erkende arts een wit en een groen geneesmiddelenvoorschrift opgesteld. De patiënt betaald de geneesmiddelen. Door middel van een terugbetalingsaanvraag kan betrokkene een tussenkomst vragen voor geneesmiddelen die verband houden met de aandoening waarvoor hij een invaliditeit geniet.

– Geneesmiddelen voorgeschreven door een geneesheer-specialist op doorverwijzing van een geneesheer van DSDM of van een extern erkend geneesheer dienen door de patiënt zelf betaald te worden. Voor deze geneesmiddelen kan een trimestriële terugbetalingsaanvraag worden ingediend bij DSDM. Voor de geneesmiddelen waarvoor een tussenkomst door de mutualiteit is voorzien, alsook voor de Z-produkten zal DSDM tussenkomen.

5. Welke procedure dient gevolgd te worden om de terugbetaling van medische kosten te recupereren ?

5.1. Trimestriële terugbetalingsaanvragen medische kosten voor invaliden in vredestijd:

– Formulier F-123 voor de rechthebbende personeelsleden van de federale politie
– Formulier L-123 voor de rechthebbende personeelsleden van de lokale politie
– Formulier F-024‘ voor invaliden in vredestijd

5.2. Toelichting bij invullen trimestriële terugbetalingsaanvragen

– Er kan slechts 1 formulier per trimester ingevuld te worden, tenzij de kosten die ten laste blijven hoger zijn dan 100 EUR.

– Het terugbetalingformulier dient in 2 exemplaren opgemaakt te worden.

– Volgende gegevens dienen ingevuld te worden -identiteitsgegevens
– tabel met gemaakte medische onkosten (kolom 2 tot 5)
– vak 1: dateren en ondertekenen
– vak 2: dateren en ondertekenen door de erkende arts die u heeft verzorgd, de behandeling voorgeschreven heeft of u aan een specialist doorverwezen heeft

5.3. Bij te voegen documenten

– Deze documenten dienen slechts in 1 exemplaar overgemaakt te worden
– De documenten die vereist zijn staan vermeld op de verso-zijde van de trimestriële terugbetalingsaanvraag
– Als een origineel document gevraagd wordt is het noodzakelijk het origineel op te sturen. DSDM mag niet tussenkomen op basis van kopies.

5.4. Naar waar dienen de terugbetalingsformulieren opgestuurd te worden ?

Op het einde van de trimester moeten de aanvraag tot terugbetaling en de bewijstukken verzonden worden aan :

DGR/DRP-PMS/TAR
Kroonlaan, 145A
1050 BRUSSEL

6. Vaccinatie tegen griep

– In het kader van de strijd tegen het absenteisme kunnen er, op beslissing van de Dir DGS na overleg met Dir DSDM, gratis griepvaccins ter beschikking gesteld worden van de personeelsleden van de politie.

– Deze vaccinaties worden uitsluitend verschaft in de provinciale medische centra van DSDM.