Historiek van de Vereniging

De Nationale Vereniging der Invaliden van het leger (N.V.I.L.) is een aloude vereniging, maar tevens wettelijk, officieel en met een nationaal karakter.
1898 is de oudste datum gekend in onze beweging.

Inderdaad, in 1898 liep Gaston DAUNAU een ongeval op tijdens zijn verblijf in de Kadettenschool. Als invalide stichtte hij een vereniging van militaire invaliden waarvan hij tot op augustus 1914 het voorzitterschap waarnam. Gaston DAUNAU was een officier bij het 5de Linie, te Antwerpen gekazerneerd.

In 1928 komen MATHY, VAN CUTSEM, DIEDERICH, BERBEN, Camiel DAUNAU (zoon van Gaston DAUNAU), BERREWAERTS samen en stichtten een vereniging die als doel had hun eisen kracht bij te zetten én hulp te verlenen aan en ten voordele van de militaire invaliden, hun weduwen en hun wezen. Deze beweging kreeg de naam “Vereniging van de Militaire Invaliden Vredestijd”

Onder invloed van de nieuwe wet betreffende de vennootschappen zonder winstoogmerk worden de statuten van de “Vereniging van de Militaire Invaliden Vredestijd” (V.Z.W.) vastgelegd.

Op 2 oktober 1932 worden ze door een algemene vergadering, bijeengeroepen te Brussel, aangenomen.

Gaston MERAINI werd aangesteld als Voorzitter, Paul DIEDERICH als Algemeen Secretaris en René WEBER als Algemeen Penningmeester. Ze werden in het Belgisch Staatsblad van 3 december 1932 gepubliceerd onder het nummer 1309.

In de oorlogsjaren 1940 tot 1945 zullen verschillende leden van de Vereniging der Militaire Invaliden Vredestijd deel nemen aan de ondergrondse weerstand tegen de bezetter en samenwerken met de andere Vereniging van Oorlogsinvaliden 1914-1918.

Op 21 december 1946 worden de oude statuten aangepast . De vereniging neemt de benaming “Nationale Vereniging der Invaliden van het leger” (N.V.I.L.). De akte wordt door een notaris overgemaakt. Bij het verlijden van de authentieke akte verschijnen: Emile-Pierre VAN CUTSEM, Jean DENEKENS, Paul CUGNON, Florent CARLIER, Charles VAN VLEM, Raymond BRISSE, Camille DAUNAU, Lucien DERACHE, George HUVENNE, Arthur STREULENS en René WEBER.

Wegens zijn hoge leeftijd kan VAN CUTSEM slechts korte tijd het aangestelde Voorzitterschap waarnemen. Florent CARLIER neemt de fakkel als Voorzitter van de Vereniging der Militaire Invaliden Vredestijd over. Hij is de grondlegger van de Vereniging onder haar vorm N.V.I.L.

De statuten van de N.V.I.L. werden op 11 januari 1947 in het Belgisch Staatsblad onder het nummer 75 gepubliceerd.

Op 20 september 1952 werd, op initiatief  en in aanwezigheid van Minister van Landsverdediging Kolonel DEGREEF, een overeenkomst gesloten tussen enerzijds de C.M.C. (Centrale Militaire Cantine) en anderzijds de N.V.I.L. Het voorwerp was het oprichten van een sociaal fonds.

Om de kandidaat-invaliden en de leden een vlottere dienst te kunnen verzekeren, werden de provinciale secties opgericht.

Naderhand werden de dienst-invaliden van de Rijkswacht tot de vereniging toegelaten, wat met zich meebracht dat de naam andermaal gewijzigd werd in: Nationale Vereniging der Invaliden van de Krijgsmachten. Deze statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 3 september 1987 onder het indentificatienummer 75/47.

In het jaar 1992 konden de dienst-invaliden van de Belgische Politie evenzo toetreden en werd de benaming gewijzigd in: Nationale Vereniging der Invaliden van de Gewapende Machten (N.V.I.G.M.). In datzelfde jaar verleende Z.M. Koning Boudewijn Zijn Permanente Hoge Bescherming aan onze Vereniging.

Op 1995 verleende Z.M. Koning Albert II Zijn Hoge Bescherming aan onze vereniging en werd in 2000 verlengd.

Op de buitengewone vergadering van de effectieve leden, gehouden op 27 oktober 2001, werden de voorstellen tot aanpassing van het statuut van de vereniging unaniem aangenomen. Naast de wettelijke aanpassingen van het financieel gedeelte wordt ook, wegens de integratie van de Rijkswacht in de Federale Politie, de benaming van onze vereniging voortaan terug gewijzigd in “N.V.I.L.” of “Nationale Vereniging der Invaliden van het Leger”.

In 2015 verleende Z.M. Koning Filip I Zijn Permanente Hoge Bescherming aan onze Vereniging.