A. De automatische herziening (alleen toepasselijk op de slachtoffers zelf) (ref.2 Art. 16-18 S.W.V.P.)

(1) Behalve wat de invaliditeit uitsluitend toegekend wegens blindheid, uitpelling of afzetting van een lid, een vinger of een teen betreft, worden de invaliditeitspensioenen tijdelijk toegekend. Alle pensioenen die tijdelijk werden toegekend d.w.z. in het merendeel van de gevallen, worden na vijf jaar herzien. De herziening wordt ambtshalve uitgevoerd en de betrokkene dient geen aanvraag in te dienen.

(2) Het pensioen kan eerst definitief worden na verloop van vijf jaren te rekenen vanaf de aanvangsdatum van het voorlopig pensioen. De periodieke herziening heeft uitsluitend betrekking op de blijvende invaliditeitsgraad, geschat overeenkomstig Art 9 van de S.W.V.P. Deze herziening biedt niet de gelegenheid om het oorzakelijk verband tussen de diensthandeling en de kwaal opnieuw in het geding te brengen.

Het herziene pensioen wordt hetzij geconsolideerd op een bedrag dat lager, hoger of gelijk is aan het aanvankelijk bedrag, hetzij afgeschaft, indien de vergoedbare invaliditeitsgraad niet meer het vereiste minimum bereikt van 10 %.

Het periodiek geneeskundig onderzoek gebeurt door verschillende geneesheren, met uitsluiting van de deskundige die bij het vroeger toekennen van een tijdelijk of definitief pensioen het onderzoek zou geleid hebben.

De tussenkomst van de commissies van vergoedingspensioenen is hierbij niet meer vereist.

Tegen de beslissing, op grond van het protocol van het periodiek geneeskundig onderzoek genomen door de Minister die de vergoedingspensioenen onder zijn bevoegdheid heeft, is evenwel hoger beroep mogelijk bij de commissie van beroep. De door de Minister genomen beslissing heeft dezelfde eigenschappen als de administratieve beslissingen van de commissies van eerste aanleg.

B. De herziening op aanvraag wegens verergering of verwikkelingen (slechts mogelijk voor de slachtoffers zelf) (1Bid., Art 37. §1 S.W.V.P.)

(1) Eenieder, voor wie door de bevoegde commissies is bevonden dat zijn lichamelijke schade onder toepassing van deze wet valt, kan, of hij al dan niet een pensioen heeft bekomen, te allen tijde een nieuw onderzoek van zijn geval aanvragen, hetzij om reden van de normale verergering van zijn verminking, impotentie of ziekte, hetzij wegens verwikkelingen die in rechtstreeks verband staan met deze verminking, impotentie of ziekte (Art 37. §1 S.W.V.P.).

(2) De herzieningsaanvraag moet door de aanvrager ondertekend worden en nauwkeurige gegevens vermelden over de identiteit van de aanvrager maar ook alle nodige inlichtingen over de aard van de aangevraagde herziening en vooral de vermelding van de kwaal of kwalen die moeten herzien worden. Deze aanvraag moet vergezeld van een geneeskundig getuigschrift ingediend worden en aan alle vormvereisten voldoen om als een geldige aanvraag behandeld te worden.

(3) De aanvrager wordt onderzocht met het oog op de verminkingen, impotenties of ziekten die hij in zijn herzieningsaanvraag doet gelden. Een nieuwe totale invaliditeitsgraad wordt in overeenstemming met Art 9 van de S.W.V.P. vastgesteld. De nieuwe graad geeft aanleiding tot het betalen van een pensioen indien hij minstens 10 % bereikt.

(4) Het pensioen wordt herzien wanneer de nieuwe totale invaliditeitsgraad een verhoging van ten minste 5 % vertoont t.o.v. de invaliditeitsgraad op basis waarvan het pensioen gevestigd is.

(5) Zelfs wanneer de commissie besluit tot een vermindering van de totale invaliditeitsgraad blijft het pensioen vastgesteld op basis van de totale graad die erkend was op de datum van de indiening van de herzieningsaanvraag.

(6) Het model van aanvraag tot herziening wegens verergering of verwikkelingen kan bekomen worden op https://www.sfpd.fgov.be/nl/kenniscentrum/formulieren/ambtenarenpensioenen.

C. De herziening op aanvraag wegens vergissing of wegens het aanvoeren van nieuwe feiten (mogelijk zowel voor de slachtoffers zelf als voor hun rechthebbenden) (Ref.2 Art.40 S.W.V.P.).

 (1) Alle beslissingen inzake vergoedingspensioenen of vergoedingen kunnen herzien worden wanneer bevonden wordt dat de eerste beslissing op een vergissing berust of wanneer nieuwe gegevens aangevoerd worden die de herziening rechtvaardigen.

Wordt de vergissing in een beslissing tot toekenning van een pensioen of vergoeding vastgesteld voordat dit pensioen of die vergoeding door het Rekenhof bekrachtigd is, dan wordt de eerste beslissing zonder meer overschreven of gewijzigd, met uitwerking op dezelfde datum. In dit geval wordt de betrokkene, zo hij verschenen is voor de commissie die de aangevochten beslissing genomen heeft, opnieuw gehoord, tenzij de verbetering niets wijzigt aan de beslissing die genomen werd inzake de voorgebrachte bewijzen of de erkende graad van invaliditeit.

(2) Een procedure van herziening wegens vergissing of het aanvoeren van nieuwe gegevens is strikt beperkt tot het voorwerp van de herzieningsaanvraag. Als voorbeeld: in een procedure van herziening wegens vergissing zal enkel de vergissing het voorwerp uitmaken van een herziening.

(3) Het model van aanvraag tot herziening wegens vergissing of wegens het aanvoeren van nieuwe feiten kan bekomen worden bij de vereniging als lid van N.V.I.L.

D. Procedure van herziening op aanvraag (I BID., Art.42 en 43 van S.W.V.P.)

(1) Alle van de betrokkene uitgaande aanvragen om herziening moeten, op straffe van nietigheid:

(a) per aangetekende brief bij de Federale Pensioendienst (F.P.D.) ingediend worden;

(b) buiten de nauwkeurige opgaven inzake eenzelvigheid, alle nodige inlichtingen over de aard der aangevraagde herziening bevatten en dus duidelijk melden of het gaat over een herziening wegens vergissing of een herziening wegens het aanvoeren van nieuwe feiten alsook zeer duidelijk melden waaruit de vergissing of de nieuwe feiten bestaat;

(c) vergezeld zijn:

  • (i) indien het een herziening wegens verergering of verwikkelingen betreft, van een geneeskundig getuigschrift waarin de te herziene aandoening(en) en de aard der verergering of verwikkeling duidelijk vermeld staan, alsook de mogelijke oorzaken van de wijzigingen voorgekomen in de invaliditeit;
  • (ii) indien het een herziening wegens vergissing of wegens het aanvoeren van nieuwe feiten betreft, van de bescheiden of gegevens welke bestemd zijn om te bewijzen dat de eerste beslissing op een vergissing berust, of met de nieuwe gegevens welke de aanvrager geschikt acht om de aangevraagde herziening te rechtvaardigen.

(2) De aanvragen die aan deze drie voorwaarden of aan één van deze niet voldoen, worden aan de aanvrager teruggezonden en zullen slechts in aanmerking kunnen genomen worden wanneer zij in overeenstemming met de vorige bepalingen aangevuld zijn.

(3) Uitwerkingsdatum:

(a) De aanvragen om herziening hebben uitwerking op de eerste dag van de maand tijdens welke zij regelmatig ingediend werden.

(b) Geldt het een herziening wegens verergering, dan kan de bevoegde instantie evenwel, op advies der geneeskundige experten, een latere datum bepalen of een stijgende of dalende schaal der invaliditeit vaststellen.

(c) Anderzijds, in geval van herziening wegens vergissing, kan de bevoegde instantie beslissen, mits zij haar beslissing rechtvaardigt, dat deze op dezelfde datum als de aangevochten beslissing zal ingaan.