RESPECT VOOR HET PRIVE-LEVEN

De wet op de bescherming voor het privé-leven laat de samenstelling van de bestanden toe, door een vereniging of een VZW die een wettelijke basis heeft om te voldoen aan een missie ter verdediging van de vitale belangen van een betrokken persoon. De vereniging heeft het recht om een bestand op te bouwen onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) MAAR persoonlijke gegevens die verzameld en verwerkt zijn door een stichting, een vereniging of andere instelling zonder winstgevend doel, zijn vrijgesteld van de verplichting om te worden gemeld aan de Commissie Privé leven.     

Niettemin heeft onze vereniging omwille van de transparantie een verklaring gepubliceerd in het openbaar register van de Commissie en draagt zij het identificatienummer VT005086587.

A. Voorwaarden om te respecteren:

De gegevens moeten zijn:

1 – eerlijk verwerkt en in overeenstemming met de wet;

2 – verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinde en niet voor verder verwerking op een manier die onverenigbaar is met deze. Een lid kan de gegevens niet gebruiken om een persoonlijke, professionele of  politieke activiteit te promoten;

3 – adequaat, relevant en niet overdreven in verhouding tot het doeleinde waarvoor ze verkregen zijn;

4 – nauwkeurig en, indien nodig-, bijgewerkt;

5 – bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokken personen te identificeren voor een periode die niet langer is dan nodig voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Daarom is het noodzakelijk om het dossier elk jaar te vernieuwen en de gegevens      van de overledene te verwijderen;

6 – niemand kan worden geregistreerd op basis van informatie, die verkregen wordt door derden zonder vooraf te zijn geïnformeerd;

7 – de gegevens kunnen niet aan derden worden medegedeeld, behalve in het kader van de toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling;  

      Het is verboden om een bestand te verzenden, het is de vereniging die de uitnodigingen of andere berichten naar haar leden moet sturen;

8 – de persoonlijke gegevens verzameld op basis van het lidmaatschapsformulier en verwerkt door onze vereniging, kunnen alleen worden uitgevoerd met instemming van de belanghebbende partijen;  

9 – voor personen die zijn aangesloten bij onze vereniging, zijn de verwerkte gegevens in het bestand : de naam, de voornaam, het adres en het lidnummer. Zij worden gebruikt voor de registratie van het lidgeld en de verzending van het tijdschrift;

10 – we bewaren geen andere gegevens in het bestand en stellen deze in geen geval beschikbaar voor derden;  

11 – Natuurlijk, is alle informatie die we tijdens onze activiteiten bewaren beschermd (zowel papieren als elektronische gegevens) en strikt vertrouwelijk):

12 – sommige niet-identificeerbare gegevens worden verzameld als een onderdeel van de activiteiten van onze vereniging zonder winstoogmerk in het vitale belang van de persoon voor een sociale doeleinden, expliciet en legitiem. Deze gegevens (niet verwerkt in een bestand) worden gewist als de persoon niet is aangesloten. 

(Wet van 11/12/98 met toepassing op 01/09/2001 betreffende gegevensverwerking).

B. Juridische informatie voor weergave op het toetredingsformulier:

  1. – de verwerking van persoonsgegevens wordt gebruik in overeenstemming met de Europese verordening betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer  ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; 

  2. – het contactadres en de naam van de persoon die verantwoordelijk is voor het bestand;

  3. – het recht om kosteloos te zoeken en te verbeteren, de gegevens betreffende het lid.  In overeenstemming met de wet heeft het lid recht op toegang tot de informatie  die wij bewaren en recht op correctie. Op verzoek heeft u de mogelijkheid om de  persoonlijke gegevens over u te kennen en deze te corrigeren. Als u van deze  rechten gebruik wilt maken, kunt u in contact komen met ons op het adres van de  zetel van de vereniging;

  4. – het niet-verbeteren van de gegevens van een lid, op zijn of haar uitdrukkelijk verzoek, vormt een schending van de wet op het privé-leven;

  5. – opgepast: de brieven gericht per e-mailadres via computers moeten duidelijk geïdentificeerd worden als afkomstig van de vereniging.

 c- Mail – Website:

  1. – voor het versturen van convocaties, vergaderverslagen, boekhouding naar werkgroepen,  bestuurders, vaste leden te sturen, is het noodzakelijk om bepaalde wettelijke regels te  respecteren !!! (zie punt voorwaarden om te respecteren op pagina 19). Verslagen en beslissingen van vergaderingen worden alleen aan leden van het bestuur van de secties  toegezonden. Ze kunnen niet buiten het kader van onze vereniging worden gebruikt. Ze worden bewaard en geclassificeerd op het zetel van de vereniging. Ze kunnen worden geraadpleegd door de leden van de vereniging in orde met hun lidgeld die hun identiteit bewijzen;

  2. – de publicatie van informatie op het Internet is onderworpen aan de wetgeving. Je moet attent zijn op de verschillende aspecten van inhoud die je online kunt zetten;

  3. – indien u online foto’s plaatst, is het aangeraden veiligheidsmaatregelen te nemen, om misbruik van  afbeeldingen te voorkomen en de auteurs rechten op de afbeelding te verkrijgen.

  4. – wees attent voor illegale of schadelijke inhoud, beledigende, belasterende of lasterlijke  woorden (het is te zeggen valse beschuldigingen die reputatie beschadigen of ondermijnen).