Nationale Vereniging der Invaliden van het Leger.

( N.V.I.L.)

V.Z.W.

Kwartier Koningin Astrid, Blok B, Bruynstraat, 1, 

1120               BRUSSEL

(Gerechtelijke arrondissement BRUSSEL)

Identificatienummer: 409-007-725

 

STATUTEN

De gecoördineerde statuten van de Nationale Vereniging der Invaliden van het Leger (N.V.I.L.) werden aangepast door de buitengewone vergadering der vaste leden op 02 juni 2018.

I. BENAMING – TERMINOLOGIE

Artikel  1

Het De vereniging is een vereniging zonder winstdeling. Zij heeft als benaming: Nationale Vereniging der Invaliden van het Leger, afgekort “N.V.I.L.”.

Artikel  2

Volgende term “de invaliden van het Leger” betekent: de militairen en de leden van de gewezen Rijkswacht die onder de toepassing van de gecoördineerde wetten op de vergoedingspensioenen vallen.

II. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Artikel  3

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Brussel. Hiermee wordt bedoeld de Brusselse Agglomeratie. Gerechtelijk Arrondissement BRUSSEL.

Artikel  4

Alleen de algemene vergadering der vaste leden kan over gaan tot een wijziging van de zetel. Deze wijziging  moet worden neergelegd  ter griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel en worden bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad aangezien het een wijziging der statuten  aangaat.

Artikel  5

Actueel is hij gevestigd te 1120 BRUSSEL (NEDER-OVER-HEEMBEEK), Kwartier Koningin Astrid Blok B, Bruynstraat, 1, in een gebouw van de Defensie, overeenkomstig een beslissing van de overheid.

III. HERKOMST – GESCHIEDENIS

Artikel  6

De huidige vereniging neemt het doel over en zet de tradities verder van de hierna opgesomde opeenvolgende bewegingen:

 1. De beweging gesticht in 1898 door de heer Gaston DAUNAU, officier, met als doel de verdediging op te nemen van de rechten van de militairen die een invaliditeit opgelopen hadden tijdens hun aanwezigheid onder de wapens.

 2. De feitelijke vereniging gesticht in 1928 en die op 20 oktober 1932 de “Vereniging van de Militaire Invaliden Vredestijd” werd, waarvan de statuten gepubliceerd werden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 december 1932 onder het nummer 1309.

 3.       a. De Nationale Vereniging der Invaliden van het Leger (N.V.I.L.) gesticht op 21 december 1946 en waarvan de statuten gepubliceerd werden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 1947 onder nummer 75;

b. Deze N.V.I.L nam op 26 oktober 1986 de naam aan van Nationale Vereniging der Invaliden van de Krijgsmachten (N.V.I.K) waarvan de gewijzigde en gecoördineerde statuten gepubliceerd werden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 september 1987, onder het identificatienummer 75/47;

c. Deze N.V.I.K. nam op 28 maart 1992 de naam aan van: “Nationale Vereniging der Invaliden van de Gewapende Machten” (N.V.I.G.M.), waarvan de gewijzigde en gecoördineerde statuten gepubliceerd werden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 1992, onder het identificatienummer 75/47;

d. Deze N.V.I.G.M. heeft op 27 oktober 2001 de benaming hernomen van Nationale Vereniging der Invaliden van het Leger (N.V.I.L.) en der gemodificeerde statuten werden gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 07 februari 2002.  

IV. Doel

Artikel  7

De vereniging heeft tot doel:

 1. Het verdedigen en vrijwaren van de morele en materiële belangen van alle leden en gewezen leden van het leger die tijdens het vervullen van hun plicht van algemeen nut, door heldendaad, zelfopoffering of door het feit van de dienst hun leven hebben verloren, een invaliditeit, een verminking of een ziekte hebben opgelopen; alsook de bij wet daarmee gelijk gestelde gevallen.

 2. Het zich inzetten om voor al haar leden de maximum schadeloosstelling, de voordelen en de publieke erkentelijkheid die zij verdienen, te bekomen, dit zowel op moreel als materieel vlak.

 3. Het verdedigen van de rechten der rechthebbenden, de langstlevende echtgenoten, de wezen en de ascendenten van de in primo vernoemde personen.

 4. Het voorlichten en het documenteren van de in primo en tertio vernoemde personen in verband met hun rechten ingeval van één of andere invaliditeit dewelke zij zouden kunnen oplopen tijdens de dienst, hen in dit geval te leiden in het vrijwaren van hun actuele en toekomstige belangen.

 5. Het aanleggen en onderhouden van nauwe samenwerking met de Nationale ministers en deze van de Gewesten en Gemeenschappen.

 6. Met een filantropische ingesteldheid, onderling hulp te verlenen door de bekwaamheid van elkeen ten dienste te stellen van de anderen.

 7. Banden leggen en samenwerken met andere verenigingen uit andere landen die hetzelfde of gelijkaardige sociale doel als de N.V.I.L. nastreven.

 8. Het herdenken van de afgestorven leden van de N.V.I.L.

 9. Elke beslissing met betrekking tot de wijzigingen van het doel moet genomen worden met      een 2/3 aanwezigheid der vaste leden en met een 4/5 meerderheid der stemmen, dit onder dezelfde voorschriften als deze bepaald onder artikel 46 van onderhavige statuten.

Bijgevolg mag de vereniging alle handelingen stellen die betrekking hebben op de hierboven vermelde doelstellingen. Zij onthoudt zich van alle inmenging op het vlak van taal, politiek, filosofie of godsdienst.

Artikel  8

De vereniging mag giften en kan ook schenkingen tussen levenden of bij testament aanvaarden. De vereniging keert onder haar leden noch dividenden noch intresten uit. Alle ontvangsten worden in de nationale kas gestort en uitsluitend tot het hierboven vermeld doel aangewend.

V. LEDEN

Artikel  9

 • De vereniging bestaat uit toegetreden leden, vaste leden, beschermende leden en ereleden.

 • Het aantal vaste leden mag niet minder zijn dan drie.

1.VASTE LEDEN.

a. Zijn vaste leden:

 • de leden van de raad van bestuur;

 • de provinciale vaste leden a rato van één per schijf van honderd aangesloten leden met een minimum van twee per provincie;

 • de raadgevers toegevoegd aan de raad van bestuur;

b. De vaste leden moeten erkende invaliden zijn van het leger of het statuut genieten van langstlevende echtgenoot, wees of ascendant;

c. De vaste provinciale leden zijn de vertegenwoordigers van de toegetreden leden van hun provincie.

2.TOEGETREDEN LEDEN.

Zijn toegetreden leden:

 • De leden en gewezen leden van het leger die door de dienst een invaliditeit hebben opgelopen;

 • Hun langstlevende echtegenoten, hun wezen en ascendenten;

 • De leden van het leger die wensen te genieten van de raadgevingen en steun van de N.V.I.L.

3.BESCHERMENDE LEDEN.

Zijn beschermende leden:

 • De fysische en morele personen, de groeperingen en de administraties die zich uit sympathie aansluiten bij de N.V.I.L.

4.ERELEDEN.

De titel van erelid kan verleend worden aan alle personen die diensten of hulp verlenen of zouden kunnen verlenen aan de vereniging bij het nastreven van haar doelstellingen.

De titel van erelid kan verbonden zijn aan een functie of verleend worden ten persoonlijke titel. In dat laatste geval heeft hij een onbeperkte duur.

VI. TOELATING EN BENOEMING DER LEDEN

ARTIKEL  10

De titel van erelid wordt door de raad van beheer verleend.

ARTIKEL  11

 • De toegetreden en beschermende leden worden na beraadslaging door de raad van bestuur toegelaten;

 • De aanvaarding van toegetreden leden door de raad van bestuur zal slechts geschieden na ontvangst van een toetredingsbulletin dat behoorlijk ingevuld en ondertekend is en na betaling van het lidgeld;

 • Deze bevoegdheid mag aan het Directiecomité overgedragen worden.

ARTIKEL  12

De voordrachten van de provinciale vaste leden worden door de respectievelijke provinciale vergaderingen voorgedragen en ze worden na beraadslaging door de raad van bestuur benoemd.

ARTIKEL  13

De raad van bestuur is geen verantwoording verschuldigd van haar beslissing terzake.

ARTIKEL  14

Iedere aanvraag tot opneming houdt de volledige erkenning en aanvaarding in van de statuten en het reglement van inwendige orde.

VII. ONTSLAG

ARTIKEL  15

De leden hebben steeds het recht de vereniging te verlaten door hun ontslag schriftelijk aan te bieden aan de nationale voorzitter.

De ontslagnemende of uittredende leden alsook de erfgenamen van een overleden lid hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging of op een deel ervan.

Zij mogen geen enkele algemene eis indienen ten aanzien van de vereniging. Zij doen tevens afstand van alle auteursrechten op gedane werkzaamheden ten voordele van de N.V.I.L.

ARTIKEL  16

Wordt als ontslagnemend en als dusdanig beschouwd, elk lid dat, na twee verwittigingen verzonden aan zijn laatst gekend adres, nalaat zijn bijdrage te betalen. Nochtans, kan het lid dat tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert zijn bijdrage te betalen er de raad van bestuur van verwittigen. De raad van bestuur beslist over dit verzoek.

VIII. LIDGELD

ARTIKEL  17

De maximum bijdrage is vastgesteld op 50 EUR ( € ) per jaar. De raad van bestuur stelt jaarlijks het bedrag vast van de ledenbijdrage voor het volgend jaar.

ARTIKEL  18

De bijdragen dienen gestort te worden op de financiële rekening van de nationale vereniging.

IX. TUCHT – UITSLUITING

ARTIKEL  19

De leden kunnen uit de vereniging gesloten worden:

 • In geval van niet-naleving van de statuten en bijzondere reglementen die ze aanvullen;

 • Wanneer ze nadeel berokkenen aan de eer van de vereniging, door daden, woorden enz… van aard haar te schaden, in diskrediet of in onenigheid te brengen;

 • Voor smaad, beledigingen of bedreigingen ten overstaan van een lid in de uitoefening van zijn functies.

ARTIKEL  20

De uitsluiting kan definitief of tijdelijk zijn, in dit laatste geval kan het lid heropgenomen worden op eigen aanvraag, bij herhaling zal het lid definitief uitgesloten worden.

ARTIKEL  21

De uitsluiting van de vaste leden wordt voorgesteld door de raad van bestuur met een meerderheid van twee derden der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Betrokkene moet uitgenodigd en toegelaten worden zich te verdedigen.

ARTIKEL  22

De uitsluiting der vaste leden kan enkel door de algemene vergadering, met een meerderheid van twee derden der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, uitgesproken worden.

In afwachting van een beslissing van de algemene vergadering heeft de raad van bestuur het recht het lid tijdelijk te schorsen.

ARTIKEL  23

De uitsluiting van de niet-vaste leden wordt uitgesproken door de raad van bestuur met een meerderheid van twee derden der stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Betrokkene moet uitgenodigd en toegelaten worden zich te verdedigen.

ARTIKEL  24

De raad van bestuur mag ten opzichte van de leden minder zware tuchtmaatregelen dan de uitsluiting uitspreken, te voorzien in het reglement van inwendige orde.

ARTIKEL  25

Het uitgesloten lid alsook de erfgenamen van een overleden lid hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging of op een deel ervan.

Zij mogen geen enkele algemene eis indienen ten aanzien van de vereniging. Zij doen tevens afstand van alle auteursrechten op gedane werkzaamheden ten voordele van de N.V.I.L.

X. BESTUUR

ARTIKEL  26

a. Het bestuur van de vereniging is verzekerd door een raad van bestuur, benoemd door de algemene vergadering der vaste leden, voor drie jaar en herkiesbaar;

b. De raad van bestuur zal hernieuwd worden in verhouding tot jaarlijks één derde der bestuurders, mits inachtneming van volgende beurtrol:

 • na het eerste jaar het mandaat van nationaal voorzitter en de provinciale bestuurders van de Provincies West-Vlaanderen, Brabant en Luik;

 • na het tweede jaar het mandaat van nationaal secretaris en de provinciale bestuurders van de Provincies Oost-Vlaanderen, Limburg en Luxemburg;

 • na het derde jaar het mandaat van nationaal penningmeester en de provinciale bestuurders van de Provincies Henegouwen, Antwerpen en Namen.

ARTIKEL  27

 • De raad van bestuur is samengesteld uit eenentwintig bestuurders waaronder een nationale voorzitter, een nationale secretaris, een nationale penningmeester en achttien provinciale bestuurders;

 • De nationale voorzitter, de nationale secretaris en de nationale penningmeester moeten, bij voorkeur, een gewone kennis hebben van de Nederlandse en de Franse taal. Indien nodig wordt een anderstalige adjunct toegevoegd;

 • De provinciale bestuurders zijn leden van de provinciale comités, voorgedragen door de respectievelijke provinciale vergaderingen en benoemd door de algemene vergadering der vaste leden;

 • Iedere provincie is vertegenwoordigd door maximum twee provinciale bestuurders;

 • Onder de provinciale bestuurders is er één die de titel draagt van nationaal ondervoorzitter (N) en één die de titel draagt van nationaal ondervoorzitter (F).

 • Deze nationale ondervoorzitters worden voorgesteld, bij meerderheid van stemmen, door een raad bijeen geroepen door de nationale voorzitter.

 • Iedere provinciale sectie, volgens haar taalrol, is vertegenwoordigd door twee leden van het provinciaal comité waaronder bij voorkeur, de provinciale voorzitter.

 • De raad van bestuur benoemt de kandidaten. De benoemingen gelden voor drie jaar maar zijn hernieuwbare;

ARTIKEL  28

De vervanging van overleden of ontslagnemende bestuurders geschiedt op de volgende algemene vergadering. De verkozen bestuurder beëindigt het mandaat van diegene die hij vervangt.

De afzetting van een bestuurder wordt uitgesproken door de raad van bestuur met een meerderheid van tweederden (2/3) der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Betrokkene moet uitgenodigd worden en toegelaten worden zich te verdedigen

ARTIKEL  29

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid der stemmen. Ingeval van staking der stemmen is deze van de voorzitter der vergadering doorslaggevend.

ARTIKEL  30

De raad van bestuur vergadert in principe elk kwartaal.

ARTIKEL  31

 • Het dagelijkse bestuur van de vereniging hoort toe aan de nationale voorzitter en de nationale secretaris, die geldig alle stukken ondertekenen met betrekking tot het dagelijks bestuur;

 • Het financiële bestuur hoort toe aan de nationale voorzitter en de nationale penningmeester, die geldig en gezamenlijk alle akten, cheques, overschrijvingen, kwijtingen of andere boekhoudkundige stukken ondertekenen;

 • Bij belet zullen vervangers aangeduid worden door de nationale voorzitter of, bij ontstentenis, door het directiecomité of door de raad van bestuur;

 • De handelingen die het vereniging engageren, andere dan deze van het dagelijks beheer, worden ondertekend, mits er een speciale delegatie van de Raad van Bestuur bestaat, hetzij door de Voorzitter, hetzij door twee bestuurders, dewelke tegenover derden geen enkele rekenschap hoeven te verstrekken. 

ARTIKEL  32

De raad van bestuur stelt provinciale secties samen.

ARTIKEL  33

De raad van bestuur stelt een reglement van inwendige orde op dat de toepassingsmodaliteiten van de statuten bepaalt.

XI. DIRECTIECOMITÉ

ARTIKEL  34

 • Het directiecomité is samengesteld uit vijf leden waaronder de nationale voorzitter, de nationale ondervoorzitter (N), de nationale ondervoorzitter (F), de nationale secretaris en de nationale penningmeester;

 • De raad van bestuur kan bepaalde bevoegdheden aan het directiecomité overdragen of delegeren.

Deze laatste neemt de dringende beslissingen en brengt verslag uit bij de raad van bestuur;

 • Het directiecomité vergadert in principe maandelijks of na oproep van de nationale voorzitter.

ARTIKEL  35

Raadgevers kunnen met raadgevende stem de raad van bestuur en het directiecomité bijstaan om er specifieke opdrachten uit te voeren.

XII. PROVINCIALE SECTIES

ARTIKEL  36

De vereniging telt negen provinciale secties.

ARTIKEL  37

 • Iedere provinciale sectie stemt overeen met het grondgebied van haar provincie;

 • De Provinciale Sectie van Brabant is tweetalig en strekt zich uit tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams en Waals Brabant;

 • De Provinciale Sectie Luik omvat eveneens de Duitstalige Gemeenschap.

ARTIKEL  38

 • Het bestuur  van een provinciale sectie is verzekerd door het provinciaal comité;

 • De samenstelling en de werking van de provinciale comités wordt door het reglement van inwendige orde vastgelegd;

 • De leden van een provincie worden jaarlijks bijeen geroepen op een provinciale vergadering. Iedere vergadering benoemt de leden van de provinciale comités en stelt de provinciale vaste leden voor aan de raad van bestuur. Hun beraadslaging wordt voor goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd. Ieder lid van de vereniging kan benoemd worden tot lid van een provinciaal comité;

 • Het Provinciaal Comité van Brabant is tweetalig en het Provinciaal Comité van Luik telt ten minste één lid als vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap.

ARTIKEL  39

Het provinciaal comité vertegenwoordigt in de provincie de raad van bestuur en voert de opdrachten uit die de raad van bestuur hem toevertrouwt.

ARTIKEL  40

De provinciale voorzitter is een erkende invalide van het Leger.

Hij wordt in zijn functie door de Nationale Voorzitter bevestigd.

XIII. ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL  41

 • De algemene vergadering der vaste leden van de vereniging wordt minstens éénmaal per jaar bijeengeroepen op uitnodiging van de raad van bestuur. Jaarlijks wordt haar door de raad van bestuur een verslag van de sociale en financiële activiteiten voorgelegd. Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De raad van bestuur maakt de inventaris, de balans en de rekeningen van ontvangsten en uitgaven op;

 • Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur telkens deze het opportuun acht.

 • De bijeenroeping tot een buitengewone algemene vergadering door de raad van bestuur is verplichtend telkens één vijfde der effectieve leden hierom verzoekt;

 • De uitnodigingen tot de algemene vergadering worden verzonden bij gewoon rondschrijven of publicatie in het officieel tijdschrift van de vereniging. Zij vermelden de agendapunten.

ARTIKEL  42

Jaarlijks keurt de algemene vergadering de rekeningen goed en geeft er kwijting van. Enkel zij heeft de macht de statuten te wijzigen of de ontbinding van de vereniging uit te spreken.

ARTIKEL  43

 • Enkel de vaste leden hebben recht om deel te nemen aan de algemene vergaderingen. Andere leden of derden kunnen er toegelaten worden door de voorzitter;

 • Enkel de vaste leden hebben stemrecht op de algemene vergaderingen. Zij hebben gelijk stemrecht. Bij staking der stemmen is deze van de voorzitter der vergadering doorslaggevend.

ARTIKEL  44

De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen over de wijziging der statuten indien het onderwerp er van in de oproeping is aangeduid en indien de vergadering twee derden der vaste leden telt.

Geen enkele wijziging kan aangenomen worden dan met een meerderheid van twee derden der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Indien twee derden der leden niet aanwezig is bij een eerste bijeenroeping, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden ten vroegste veertien dagen na de eerste bijeenroeping. Deze vergadering zal geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden.

De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen over de wijziging der statuten indien het onderwerp er van in de oproeping is aangeduid en indien de vergadering twee derden der vaste leden telt.

Geen enkele wijziging kan aangenomen worden dan met een meerderheid van twee derden der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Indien twee derden der leden niet aanwezig is bij een eerste bijeenroeping, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden ten vroegste veertien dagen na de eerste bijeenroeping. Deze vergadering zal geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden.

ARTIKEL  45

De door de algemene vergadering genomen beslissingen worden genotuleerd in een proces-verbaal, opgenomen in een register dat bijgehouden wordt op de zetel van de vereniging en getekend door de nationale voorzitter en de nationale secretaris.

Dit register ligt ter inzage van de leden op het vaste secretariaat in de voormiddag van elke werkdag.

XIV. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL  46

De ontbinding van de vereniging kan enkel uitgesproken worden door de algemene vergadering der vaste leden die te dien einde wordt bijeengeroepen minimum veertien dagen voordien

Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien twee derden van haar vaste leden aanwezig is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, moet deze vergadering een tweede maal bijeengeroepen worden met een onderbreking van minimum veertien dagen. Deze vergadering zal beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden. Geen enkele beslissing zal aangenomen worden indien zij niet gestemd werd met een meerderheid van vier vijfden der stemmen van de aanwezige leden.

ARTIKEL  47

De vereffening van de vereniging, uitgesproken door de algemene vergadering zal toevertrouwd worden aan één of meerdere vereffenaars, aangeduid door de algemene vergadering die hun bevoegdheden bepaalt.

ARTIKEL  48

Na aanzuivering der schulden en sociale lasten zal het vermogen uitgekeerd worden aan militaire werken van sociale bijstand of aan die werken die een gelijkaardige doelstelling als de vereniging nastreven.

XV. RESPECT VOOR HET PRIVE-LEVEN

ARTIKEL  49

 1. De nieuwe Europese regels betreffende de gegevens en het respect voor het privé leven die op 25 mei 2018 in werking zal treden, worden door onze vereniging toegepast om de transparantie te vergroten en de gegevens van onze leden te beschermen. Onze verklaring gepubliceerd in het openbaar register van de Commissie heeft het identificatienummer VT 00 50 86 587.

 2. Dit doorslaggevend beginsel vereist aan de bestuursleden een positieve betrokkenheid en de verplichting tot een respectvol beheer van de gegevens van de leden, dat zowel ethisch als transparant verantwoord is. We respecteren het recht op privé leven van elk individu.

ARTIKEL  50

 1. Als wettige vertegenwoordigers van de militairen invaliden van vredestijd bij de Commissie voor vergoedingspensioenen en de Raad van advies van het Gerechtelijke Geneeskunde Dienst, gebruiken wij op een formele en legale wijze de adressen en gegevens die op de registratieformulieren staan ​​vermeld. Deze adressen en gegevens worden opgeslagen met de nodige discretie in onze gegevensbank en worden vernietigd bij ontslag of overlijden.                 

 2. De toegang tot ons netwerk is beveiligd tegen inbraken en schadelijke codes. De documenten worden bewaard in afgesloten kasten. Toegang tot onze lokalen zijn op een fysieke en logische manier beveiligd. Door uw gegevens in te dienen, accepteert u deze behandeling en opslag.

ARTIKEL  51

 1. Een geactualiseerde lijst van de betrokken personen, die zijn aangewezen om toegang te verkrijgen tot de persoonlijke gegevens, is opgesteld. Deze lijst wordt ter beschikking gesteld aan de Commissie, om toe te zien naar de uitvoering van de beveiligmaatregelen.

 2. De Bestuursleden van de secties, de leden die bij de Commissie zetelen, de vaste leden, de adviseurs, de bijgevoegde adviseurs, de bestuurders, de leden van de raad van bestuur en het betaald personeel zijn verplicht een vertrouwelijkheidverbintenis te tekenen aangaande de gegevensverwerking met persoonlijk karakter.

 3. De leden bedoeld in artikel 51. b) die weigeren de vertrouwelijkheidsverplichting te ondertekenen en die zich niet houden aan het respect voor het privé leven, worden geschorst in al zijn functies in afwachting van de beslissing van de Raad van Bestuur en de Algemene Statutaire Vergadering der Vaste Leden.

XV. ALGEMEENHEDEN

ARTIKEL  52

Bij belet, kan ieder lid van een orgaan van de vereniging, mits voorleggen van een schriftelijke volmacht, zich laten vervangen door een ander lid dat in hetzelfde orgaan zetelt.

ARTIKEL  53

Voor de gevallen die in de huidige statuten niet voorzien zijn verklaart de vereniging zich te schikken naar de wet.

ARTIKEL  54

De duur van de vereniging is onbeperkt.

Voor eensluidend afschrift.

Patrick VANACKEN                                                           Hendrik De Laet

 Nationale Secretaris                                                            Nationale Voorzitter