Kunnen rechthebbenden van een vergoedingspensioen zijn:

a. Militair

Iedere militair in werkelijke dienst die het “slachtoffer” geworden is van een “ongeval”, een “traumatisme”, een “ziekte” of een “kwetsuur” opgelopen of verergerd IN DIENST EN DOOR DE DIENST;

 b. Bij overlijden

Indien het slachtoffer overleden is, kunnen onder bepaalde voorwaarden de hierna vermelde personen de rechthebbende worden van de militair vermeld in Punt 201, a., voor wie het overlijden het rechtstreekse gevolg is van het ingeroepen schadelijk feit:

(1) de langstlevende echtgeno(o)t(e);

(2) de kinderen van het slachtoffer;

(3) de vader en moeder of één van hen, bij ontstentenis van langstlevende echtgeno(o)t(e) of wezen;

(4) de personen die het slachtoffer grootgebracht en onderhouden hebben, bij ontstentenis van langstlevende echtgeno(o)t(e), wezen, vader en moeder;

(5) de broers en zusters, bij ontstentenis van personen die grootgebracht hebben, vader, moeder, wezen en langstlevende echtgeno(o)t(e);

(6) de grootouders, bij ontstentenis van de andere rechthebbenden.

 c. Wie heeft geen recht?

De wettelijke en feitelijke samenwonenden en de uit de echt gescheiden echtgenoten hebben dus geen recht op een vergoedingspensioen.

 d. Burgerlijke stand

Elke Mil dient zich ervan bewust te zijn dat een verandering in zijn persoonlijke toestand, zowel familiaal als professioneel, gevolgen kan hebben voor wat de eventuele toekenning betreft van een vergoedingspensioen.