Commissie Vergoedingspensioenen

Is een administratief rechtscollege.

Ben je een militair slachtoffer en heb je fysische en/of psychische schade geleden of jou erkende aandoening is verergerd? Dan kan je een vergoedingspensioen aanvragen of een verergeringenring bij de Commissie voor vergoedingspensioenen van de Federale Pensioendienst (externe link) (FPD).

Onder militaire slachtoffers in vredestijd verstaan we:

  • militairen: actief, gepensioneerd, vroegere dienstplichtigen en
  • oud-rijkswachters: voor feiten (arbeidsongevallen) van vóór 01/04/2001  (geen arbeidsziekten)

Procedure van behandeling van het dossier:

De volgende diensten worden betrokken in de behandeling van de aanvraag:
– De administratie van de vergoedingspensioenen.
– De commissie voor vergoedingspensioenen.
– De medische commissie  (Gerechtelijke Geneeskundige Dienst).
– De betalingsdienst.

Samenstelling van een commissie voor vergoedingspensioenen:

(a) een voorzitter of een ondervoorzitter, magistraat bij een rechtbank van eerste aanleg of bij een arbeidsrechtbank;

(b) een vertegenwoordiger van de Staat, lid van de Pensioendienst voor de Overheidssector;

(c) een officier van het actief kader;

(d) een Mil. invalide van vredestijd.

Buiten de voormelde personen is de commissaris-verslaggever eveneens aanwezig die het dossier onderzocht heeft, alsook eventueel een geneesheer met raadgevende bevoegdheid, gekozen door de Minister tot wiens bevoegdheid de vergoedingspensioenen behoren. Deze geneesheer mag zijn functie niet cumuleren met die van geneesheer-expert bij de GGD. Een griffier tekent de verklaringen op van de comparanten en gebeurlijk van de getuigen.

A. Een aanvraagdocument die door de aanvrager ondertekend wordt en het volgende vermeld:

  1. nauwkeurige gegevens over de identiteit
  2. de aangevoerde kwetsuren of lichaamsgebreken
  3. alle inlichtingen over de aard en gebeurtenissen die aanleiding hebben gegeven tot de lichamelijke of geestelijke schade (of verergering van de schade.

Een geneeskundig getuigschrift die ondertekend wordt door een arts naar keuze en vermeld:

  1. De vastgestelde kwetsuren of lichaamsgebreken
  2. Het advies van de geneesheer aangaande het verband met het aangevoerd schadelijk feit

Belangrijke opmerking:

Alleen de originele stukken of voor eensluidend verklaarde fotokopieën kunnen in aanmerking worden genomen.

B. Vanaf ontvangst van de aanvraag, onderzoekt de Administratie der Pensioenen of de aanvraag in aanmerking kan worden genomen. Dit gebeurt onder meer door het sturen van een vragenlijst naar de aanvrager teneinde meer informatie te verkrijgen. Na het ontvangst van de vragenlijst maakt de Admin. der Pens. het dossier over aan de Commissie voor Vergoedingspensioenen.

Belangrijke opmerking:

De datum van aanvraag gaat enkel in, nadat de procedure van aanvraag op een wettelijke wijze en volledig is ingevuld.

Bij de aanvraag van verergering, van in het reeds verleden aanvaarde aandoening, wordt dit document rechtstreeks verstuurd naar de commissie die het verder zal behandelen.

C. Wanneer het dossier op het secretariaat van de Commissie voor vergoedingspensioenen (C.v.P.) toekomt, wordt het onder meer aangevuld met:

  • het stamboekuittreksel
  • het ongevallendossier, met advies, opgesteld door de hiërarchische overste
  • het individueel medisch dossier

D. Nadien wordt het dossier toevertrouwd aan een Commissaris-Verslaggever. Deze heeft tot taak het dossier te onderzoeken. Hij kan bijkomende stukken opvragen aan de werkgever (Defensie). Met het oog op een geneeskundig onderzoek, wordt het dossier aan het Gerechtelijk Geneeskundige Dienst (G.G.D.) voorgelegd.

E. Op de Gerechtelijk Geneeskundige Dienst wordt het medische onderzoek verricht om de medische schade te bepalen, die in verband kan gebracht worden met het aangehaalde letsel, dat opgelopen is door dienstfeiten.  De invaliditeitsgraad wordt geschat volgens de Officiële Belgische Schaal der Invaliditeiten (O.B.S.I.). De arbeidsgeneesheer zal uit het diagnoseverslag een voorstel van invaliditeitsgraad indienen.

F. Het dossier wordt, samen met het verslag van het geneeskundig onderzoek, terug aan de Commissaris-verslaggever overgemaakt. Het overmaken van het dossier van de G.G.D. naar C.v.P. wordt gemeld aan de aanvrager. Hij kan een volmacht geven aan zijn arts naar keuze (meestal huisarts), om de beslissing van de G.G.D. op te vragen.

G. De zaak wordt ingeschreven op de rol der zittingen van de commissie voor vergoedingspensioenen. De betrokkene wordt ter kennis gebracht van datum en uur waarop de pensioenaanvraag wordt behandeld en indien hij het wenst, kan hij door de commissie worden gehoord.

Indien er een vergoedingspensioen wordt toegekend (vanaf 10%), is deze voorlopig gedurende 5 jaar, waarna hij opnieuw een medisch onderzoek zal ondergaan voor de definitieve invaliditeit vast te leggen.

H. Indien er een betaling wordt voorzien aan de aanvrager, dan zal de opdracht vanuit de Administratie der Pensioenen gestuurd worden naar de betalingsdienst van de Federale Pensioen Dienst.