Wie is CDSCA?

Het  is een openbare dienst, namelijk “De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Aangelegenheden“ die werd opgericht door de Wet van 10 april 1973 (This hyperlink opens a new window)  in dienst van het Ministerie van Landsverdediging” (art. 3 §1 van de Wet van 10 avril 1973).

Contactadres

OCASC – CDSCA
Bruynstraat 1 – Blok FO
1120 Brussel (NOH)

Website: https://cdsca-ocasc-website.be/nl/

Wie zijn de begunstigden?

 1. De leden van de Belgische krijgsmacht in werkelijke dienst;
 2. De leden van één der in België gestationeerde vreemde krijgsmachten en hun burgerlijk element;
 3. De Belgische burgerlijke personeelsleden die onder MLV ressorteren;
 4. De Belgische personeelsleden van:
  • De CDSCA
  • Het Koninklijk Gesticht van Mesen
  • Het Nationaal gedenkteken van het Fort van Breendonk;
  • De Burgerlijke sociale dienst van MLV;
  • Het NGI (Nationaal Geografisch Instituut); 
 5. De gewezen leden van de Belgische krijgsmacht die het voordeel van een anciënniteitspensioen of van een invaliditeits- of vergoedingspensioen ten laste van het Rijk genieten;
 6. De gewezen burgerlijke personeelsleden;
 7. De leden van het gezin van de hierbovengenoemde gerechtigden voor zover ze bij de gerechtigden inwonen;
 8. De weduwen, weduwnaars en wezen;
 9. Onder beding van wederkerigheid, de rechthebbenden van gelijkaardige organisaties ten behoeve van geallieerde strijdkrachten (tenzij zij over een eigen sociale dienst voor individuele problemen beschikken).

Tot op heden zijn de leden van de geïntegreerde politie en de leden van hun gezin nog altijd begunstigden voor de sector vakanties.

Welke zijn  activiteitensectoren van CDSCA?

 • de culturele actie;
 • de organisatie van vakanties;
 • de bouw en verhuring van woningen;
 • de levering van goederen en diensten aan de eenheden in operaties en op oefening;
 • de sociale dienstverlening;
 • advies in sociale zaken.

Op welke diensten kunnen de I.V.T.’s  rekenen of aanvragen?

 • de culturele actie; Pret- en Dierenparken, Concerten, Expo’s, Toerisme, Magazines, Mobiliteit, Sport en fitness, PC en laptop, Body en Beauty…
 • vakantie bestemming; in binnen en buitenland.
 • de sociale dienstverlening; administratieve bijstand, financiële ondersteuning, juridisch advies, ….
 • Eventueel verhuring/aankoop van een woning: volgens dat de situatie zich aanbied

Randopmerking:

Het  Koninklijk Besluit KB 10 jan 78 (This hyperlink opens a new window) wordt momenteel herzien. (o.m. uitbreiding van de opdrachten, begunstigden,…)

Momenteel worden zowel de Wet als het Koninklijk Besluit herzien. Het betreft voornamelijk de aanpassing van de categorieën van gerechtigden (o.m. de militairen met het statuut van beperkte duur,veteranen… ) en de opdrachten van het organisme ( bv. de commerciële voordelen , de commerciële goederen en diensten ,… ) Het Beheerscomité heeft deze herziening gefinaliseerd begin 2017 en het dossier is thans voor goedkeuring voorgelegd aan de verschillende tussenkomende instanties zoals de Inspectie van Financiën, de Minister van Defensie , de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting evenals de syndicaten.